MANŽELSTVÍ

Snoubenci žádají osobně na faře, nejlépe co nejdříve před zamýšleným sňatkem 6 – 12 měsíců  (Čím dříve snoubenci přijdou, tím je větší pravděpodobnost volného termínu.)

Společná příprava snoubenců začíná první čtvrtek v měsíci v 18.30 hod. hodin v katolickém domě v Kopřivnici. ( Štramberská 378 ) . Příprava je společná pro farnosti celého děkanátu. Má 4 setkání. Příprava je povinná pro oba snoubence.Vlastní příprava ke dni sňatku s určením termínu a času sňatku je nutno domluvit s knězem ve farní kanceláři v určené hodiny, kde bude sňatek.

K církevnímu manželství je zapotřebí:

  • aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík
  • aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!)
  • aby v případě různosti víry ( také, když je jeden nepokřtěn) oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a o toleranci k víře katolické strany před knězem.

K sepsání Žádosti o církevní sňatek je zapotřebí rodný list, občanský průkaz, doklady z matriky příslušného úřadu, křestní list (nesmí být starší než zhruba tři měsíce), event. (pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti) ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s dostatečným předstihem, protože termín nemusí být volný; rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas – nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem. O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro náš kostel je to matrika v Novém Jičíně.

Na matriku je možné jít pro potřebné doklady 3 měsíce před uzavřením sňatku.