VEČEŘADLO

Co je to Večeřadlo a jak vzniklo?

večeřadlo

Obyčejný kněz Don Stefano Gobi se účastní dne 8.5.1972 pouti do Fatimy. V kapličce zjevení se modlí za některé kněze, kteří nejen zradili své povolání, ale snaží se organizovat ve sdruženích, která se postavila proti autoritě církve.

Vnitřní síla ho nutí, aby měl důvěru v lásku Panny Marie. Matka Boží ho použije jako skromného a chudého nástroje a shromáždí všechny kněze, kteří přijmou její výzvu, a zasvětí se jejímu Neposkvrněnému srdci, aby se pevně sjednotili s Papežem a s Církví s ním spojenou a aby přiváděli věřící do bezpečného útočiště jejího srdce. Tato Večeřadlo jsou dnes rozšířena do celého světa, V Evropě, Asii, Americe, Africe a Oceánii. MKH – malé símě, zasazené Matkou Boží do zahrady Církve, velmi rychle vyrostlo ve veliký strom. Je to dílo lásky, kterému Mariino Neposkvrněné Srdce

dalo dnes povstat v Církvi, aby pomáhalo všem svým dětem prožívat strastiplné doby očisty s důvěrou a dětskou nadějí.

Proč si vybrala právě Dona Stefana Gobiho? „Vyvolila jsem si tebe, protože jsi nejméně vhodným nástrojem, tak nikdo nebude moci říkat, že je to tvé dílo, MKH musí zůstat zcela mým dílem.“ Jeho hlavním cílem je žít zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. „Váš růženec, který se ve Večeřadle modlíte je jakoby nesmírný řetěz lásky a záchrany, kterým můžete ovinout osoby a dokonce ovlivnit všechny události vaší doby.“ Tato Mariina výzva není určena pouze pro kněze, ale také Mariiným dětem. Skrze Marii blíže k Ježíši.

Kdo nezná Marii nezná Ježíše a naopak. Vždyť skrze Marii přišel P. Ježíš na svět, aby nás spasil a vykoupil svou krví. Pán Ježíš nám svěřil pod křížem svou Matku, aby nám pomáhala a vedla nás k

němu. Zvlášť jsou jí milé modlitby sv. růžence, kterými jí pomáháme spoutat satana, který dnes působí na celém světě.

Lidstvo je dnes nemocné, odklonilo se od Boha, a proto potřebuje ještě více se modlit s P. Marií, aby nás přivedla k dokonalé slávě Pána. V úkonu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie je nejúčinnější prostředek, jak dosáhnout daru Božího milosrdenství pro Církev a pro celé lidstvo. Podobně jako byli shromážděni učedníci s Marií ve večeřadle v Jeruzalémě, scházíme se:

  • Modlit se s Marií
  • Žít a prohloubit své zasvěcení Marii
  • Být spolu ve společenství a lásce

Neváhejte a přijďte mezi nás se modlit s P. Marií do Večeřadla, každýčtvrtek v 16.hod. na faře v Novém Jičíně.

Modlitba růžence musí vycházet ze srdce a modlit se ji s láskou a rozjímat nad radostnými, bolestnými, světlými a slavnými tajemstvími. Panna Maria promění Váš život a povede k lásce a k srdci Ježíšovu. (Kdo nemá růženec, ať se přihlásí u mne)
Přihlášky buď osobně u paní Marty Bělunkové nebo na tel. čísle 605/429952.