Nedělní ohlášky 30.5.2021

  • Tento týden bude první pátek zasv. NSJ. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření a celodenní tichá adorace před vystavenou sv. oltářní ve farním kostele, kterou chceme obětovat ve svých modlitbách před svátostným Ježíšem za naši diecézi v rámci jejího 25. výročí vzniku. Kdo chce pomoci s adorační službou, může se napsat na lístek na stolečku ve farním kostele. Adorace bude pokračovat i po večerní mši sv. do 19 hod.
  • Příští neděli budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně, kdy na konci mše sv. uskutečníme průvod Božího Těla přes náměstí do kostela N. Trojice za příznivého počasí. Svátostný Ježíš na náměstí požehná celému Městu. Z toho důvodu příští neděli nebude ranní mše sv. a bude dopoledne pouze jediná mše sv. a to v 9:00 hod. Prosím rodiče, aby zajistili příchod ministrantů na 8:00 hod. z důvodu přípravy a nácviku této slavnosti.
  • V naší farnosti je možné se přihlásit k přípravě na přijetí svátosti biřmování. Přihlášku je potřeba vrátit vyplněnou nejpozději dnes o této neděli.
  • Kdo se chce připojit k přání o. Michalovi a panu kostelníkovi Františkovi, může tak učinit v sakristii farního kostela.
  • V sobotu 5.6.2021 v 11:00 hod. uzavřou svátostné manželství ve farním kostele Tomáš Kika ze Starého Města u Frýdku a Petra Šromová ze Suchdola nad Odrou.
  • Farnost pořádá od pátku 13.8. do soboty 22.8.2021 zájezd do Švýcarska. Více informací na nástěnce nebo na webu farnosti zde. Případné dotazy směřujte na o. Aloise.
  • Sbírka na diecézní Charitu z minulé neděle vynesla obnos 23 420,- Kč. Všem díky za dary na tento úmysl.
Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Comments are closed.