Nedělní ohlášky 27.9.2020

Zítra, v pondělí bude zasvěcený doporučený svátek slavnost sv. Václava. Ranní mše sv. bude jako v neděli v 7:30 hod. a večerní bude v 18 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Tento týden bude první pátek v měsíci. Zpovídá se ráno i večer během mše sv. Ve farním kostele bude celodenní tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Kdo chce pomoci s celodenní adorační službou, muže se napsat na lístek v kostele. Po večerním mši sv. bude ještě hodinová adorace, kterou začnou rodiče s dětmi.

Od čtvrtku 1.10 se zapisují úmysly mší sv. na měsíce leden až březen roku 2021 v hodinách kanceláře nebo na požádání po každé ranní mši sv. Jsou nějaké volné úmysly i na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku.

Na stolečku je rozpis úklidu farního kostela na další období.
Sbírka na opravy ve farnosti minulou neděli vynesla 25 147 Kč. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

V sobotu 3.10. od 19:00 hod. bude v kostele v Novém Jičíně zpívaná adorace. Po adoraci bude možnost dát si malé pohoštění na faře.

Sestry a bratři v Kristu,
přeji vám, ať Kristův pokoj a jeho milost naplňuje vaše srdce. Všichni ve zprávách sledujeme nepříznivý vývoj situace s pandemií koronaviru. Doléhají na nás některá opatření, ale pevně věřím, že při zachování opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti budeme moci prožívat čas zkoušek tak, abychom vyšli obnoveni a posíleni ve víře. Apoštol Pavel nás ujišťuje: “Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Řím 8,38.39) To však neznamená, že bychom měli některé situace zlehčovat. Po zvážení všech okolností jsem proto rozhodl, že Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu letos prožijeme jinak, než bylo připravováno. Uskuteční se v sobotu 3. října v bazilice Navštívení P. Marie pouze v rámci společenství věřících z Frýdku-Místku. Začneme v 17:00 hodin modlitbou růžence, skloníme se při adoraci před Ježíšem v Nejsvětější svátosti oltářní a v 18:00 hodin budu slavit na úmysl rodin a povolání mši svatou.

Vás všechny v diecézi prosím, abyste se k této pouti připojili duchovně ve svých farnostech a rodinách. Modlitba růžence, adorace a účast na mši svaté, to má před Bohem velkou cenu a velká je síla modlitby i v menších společenstvích, kde je Pán Ježíš Kristus uprostřed věřících. Moc vás prosím, věnujte v tento den čas vroucí modlitbě, aby nás dobrý Bůh obdaroval povoláními, a mladí lidé aby dokázali s velkorysostí na toto Boží volání odpovědět: “Ano, zde jsem, abych konal tvou vůli, můj Bože.” (Žid 10,7) Přenos z poutě ve Frýdku bude také možné sledovat na YouTube kanálu frýdecké farnosti. G. K. Chesterton napsal: „Každý člověk solidní náboženské tradice rozumí dvěma věcem – svobodě a poslušnosti. První znamená, že ví, kdo je, druhá, že ví, komu důvěřovat.” Víme, komu můžeme důvěřovat! Bohu, který je štědrý v milosrdenství! Začal jsem přáním Kristova pokoje. Na závěr k tomu tedy připojuji přání důvěrné a důvěřivé víry a ze srdce vám žehnám

  • Mons. Martin David apoštolský administrátor

Comments are closed.