Nedělní ohlášky 17.5.2020

Příští neděli bude stejný pořad mší sv. jako dnes dopoledne ve farním kostele v 7:30, 9:00 a v 10:15 hod. a ve Španělské kapli v 18:30 hod.

Ve čtvrtek v tomto týdnu slavíme doporučený zasvěcený svátek slavnost Nanebevstoupení Páně, proto ranní i večerní mše sv. bude ve farním kostele v obvyklý čas.

Od pátku vzýváme Ducha sv., abychom se připravili na jeho seslání a obnovili jeho působení v nás.


Na bohoslužbách je nutno dodržet hygienické předpisy – mít roušku zakrývající ústa a nos, použít dezinfekční prostředek umístěn u bočního vchodu a zachovat pokud se nejedná o rodinu asi dvou metrový odstup.


Během všedních dnů se zpovídá v Justýnské kapli vždy půl hodiny před mší sv. a na požádání i po mši sv. Zatím nelze obnovit zpovídání při mší sv. v neděli během mší sv. Bude se zpovídat vždy před ranní nedělní mši sv. od 7:00 do začátku ranní mše sv. a na požádání po velké mši sv. a to výhradně v Justýnské kapli. Ve zpovědnicích se zatím nezpovídá.


Na stolečku máte další rozpis úklidu ve farním kostele. Je na webových stránkách a také zkopírován na stolečku ve farním kostele.


Na stolečku ve farním kostele je připraveno pro předplatitele diecézního zpravodaje Okno nové číslo pro ty, kteří si jej nevyzvedli – je označeno Vaším příjmením.


Na stolečku je také nový rozpis pro přijetí sochy P. Marie Růže Mystické, která putuje naší farnosti a je výzvou k modlitbě soukromé i ve společenství rodiny. Socha se přenáší co 14 dní ve čtvrtek. Je potřeba uvést své jméno a příp. kontakt.


Biblická hodiny na faře bude tuto středu 20.5 v obvyklý čas v 18 hod.


Je možné si na požádání po kterékoliv ranní mši sv. v kanceláři nebo v pravidelných hodinách kanceláře, zapsat úmysly na mše sv. na měsíce červenec až září. Jsou nějaké volné úmysly i v červnu.

Dnešní sbírka byla obětovaná na pomoc pronásledovaným křesťanům. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl.


Vyslechněme si slovo našeho o. biskupa k současné situaci:

Drazí bratři a sestry, chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek, vzájemné rozestupy a možná ne všichni se do kostela hned dostanou. Naše ohleduplnost, se kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé.
I po rozvolnění přísných opatření dále trvá dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě a je jistě moudré, aby ho dále využívali ti, kteří patří do takzvaných ohrožených skupin především lidé starší a chronicky nemocní. Tyto především chci povzbudit a ujistit o Pánově blízkosti a lásce, která nezná zavřené dveře, vyjma zavřených srdcí. Naše modlitby vás provázejí a vy sami se pro nás stáváte znamením touhy po plném společenství, abychom při liturgickém slavení mohli zakoušet něco z radosti, že Kristus je všechno ve všech. Kéž by po tom zatoužili i ostatní naši spoluobčané. Modleme se za to.
V evangeliu nás Ježíš sám utěšuje: „Kdo mne miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,21) Spojme to, co jsme načerpali doma v době odloučení, s novým odhodláním chválit a oslavovat Pána ve společenství bratří a sester.
Žehná Váš biskup František Václav

Comments are closed.