Zrušení bohoslužeb pro veřejnost

Aktualizace 16.3.2020 15:00

OPATŘENÍ SPOJENÁ S KRIZOVÝM PROHLÁŠENÍM VLÁDY OD 16.3.2020

Duchovní služba farnosti Nový Jičín,  Kunín a Šenov u NJ se tímto omezuje na službu především pro nemocné, hlavně v případě zaopatřování, kde je potřeba se telefonicky spojit na kontaktech uvedených na našich webových stránkách.

Nemocniční kaplan, jáhen Jaromír Bok je připraven posloužit sv. přijímáním v nemocnici těm, kteří přes své příbuzné nebo sami o to požádají telefonicky nebo může zkontaktovat také svátostnou službu (sv. zpověď, sv. pomazání nemocných a sv. přijímání přes nás kněze (jeho mobil je taktéž uveden na webových stránkách nebo na nástěnkách).

Sv. přijímání se tímto níže uvedeným rozhodnutím v našich kostelích neuděluje. Farní kostel v N. Jičíně bude otevřen během dne zezadu k možné osobní modlitbě pro ty, kteří se zastaví. Sv. smíření je možné domluvit telefonicky a bude uskutečněné ve farní kanceláři na faře.

V případě zařizování křesťanského pohřbu se okamžitě obraťte přes kontakty na nás kněze.

Všichni kněží Vás ujišťujeme o každodenní modlitbě, hlavně při soukromých mší sv., které probíhají denně a to na úmysly, které byly zapsané v N. Jičíně. Toto nařízení platí až do odvolání nebo následné změny krizového opatření naší vlády.

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Comments are closed.