Nedělní ohlášky 27.10.2019

Na nástěnkách, v novém čísle zpravodaje Okénko, který naleznete na obvyklých místech v kostele a na webu farnosti máte rozpis bohoslužeb na svátky našich zemřelých s možností sv. smíření k získání odpuštění trestů duším v očistci za uvedených podmínek. Pobožnost za všechny věrné zemřelé bude v sobotu 2.11 v 15:00 hod. u zadního centrálního kříže na městském hřbitově.

V pátek na slavnost Všech svatých, která je doporučeným zasvěceným svátkem, bude také první pátek v měsíci, kdy bude rozšířená možnost sv. smíření a celodenní adorace před vystaveným Ježíšem v Nejsv. svátosti oltářní ve farním kostele. Prosíme, abyste se napsali na adorační službu na stolečku ve farním kostele. Adorace bude pokračovat po večerní mši sv. do 19 hodiny.

Končíme měsíc misijní – říjen a můžeme pokračovat v modlitbě za naše misijní spolupracovníky. Od nás, z našeho kraje je to především Jana Pustějovská z Prchalova, která pracuje jako dobrovolnice v Bulharsku.
Na stolečku kromě pár kartiček modlitby za Janu Pustějovskou na misiích máte i obrázky s modlitbou k novému blahoslavenému P. Richardu Henkesovi. Ve farním kostele je také putovní výstavka o jeho cestě, kterou si můžete prohlédnout po každé mši sv. během několika týdnů, než poputuje zase dál.

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla obnos 28.716,- Kč. Misijní klubko dětí v naší farnosti pořádalo misijní jarmark, do kterého se zapojilo více dětí než minulý rok. Jménem misijního klubka děkuje paní Anna Janíková. Misijní klubko mohlo na účet papežského misijního díla zaslat částku 6.040,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.