Petice proti Istanbulské úmluvě

Na stolečku v kostele máte podpisové petiční archy, na kterých můžete podpořit petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, která v podstatě podporu ideologii genderu. Petici podporují také naši biskupové.

Text petice je uveden níže. Možnost stažení textu včetně podpisového archu v PDF zde .

 _  _  _

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 – Malá Strana
Petiční výbor
PETICE
Proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí
Vážení členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prosíme, abyste nedali souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o
prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a
ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i
jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip
spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.
Zde jsou důvody, proč Istanbulskou úmluvu odmítáme a proč vyzýváme rozvážný Parlament, aby tak rozhodně nečinil ani v
budoucnu. Udělá neocenitelnou službu evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili.
Nepotřebná:
 Naše právní řády vycházejí z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, hlásíme se k Úmluvě o
odstranění všech forem diskriminace žen. Rovnost mezi muži a ženami je obsažena v právních normách
vzdělávacího systému, kde je prostor pro prevenci největší. V současném trestním právu České republiky je
zakotvena kriminalizace všech forem násilí v celém rozsahu a policejní i justiční orgány jsou si vážnosti a specifik této
problematiky vědomy.
Nebezpečná a škodlivá:
 Úmluvou deklarovaný „boj proti násilí“ skrývá nové násilí: na ideálech evropské kultury, na vědeckém
poznání, na zdravém rozumu, který je základem žité společenské praxe.
 Istanbulská úmluva degraduje vztahy mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil. Nařizuje, aby každé násilí
na ženě bylo chápáno jako genderové. Považuje chlapce a muže za potenciální násilníky, které je třeba převychovat.
Připouští diskriminační „speciální“ opatření, která za diskriminaci považována být nemají, a zakazuje alternativní
postupy řešení sporu, včetně mediace a smírčího řízení.
 Istanbulská úmluva zasahuje do Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Nově se zakazuje diskriminace na základě
genderové identity. Vedle nepřehlednosti ve výčtu sexuálních orientací není pojem genderová identita definován vůbec.
Příslušnost k případně diskriminované skupině se ve skutečnosti opírá o subjektivní a v čase proměnlivé sebepojetí
jednotlivce. Je nepřípustné, aby takový konstrukt legitimizoval kontrolování společnosti ve všech oblastech a dokonce
aby umožnil kohokoliv trestat za to, že v dané chvíli nerozeznal genderovou identitu druhého.
 Úmluva v rámci potlačení stereotypního pojímání rolí žen a mužů dává prostor trestnímu postihu nejen náboženských
učení, ale i odborných pojednání o biologických a fyziologických rozdílech mezi mužem a ženou. To je extrémně
nebezpečný rys, typický pro totality.
 Úmluva je pokusem, jak skrze mezinárodní závazky přimět smluvní státy k prosazování politiky, která by v národním
demokratickém procesu nikdy neprošla. Je pokusem radikální ideologické lobby prosadit svou agendu proti vůli
naprosté většiny obyvatelstva našich zemí.
 Úmluva v rámci boje proti tzv. „kulturním stereotypům o mužích a ženách“ útočí na evropskou kulturu a usiluje o
zabránění jejího předávání dalším generacím. Člověk se však může rozvinout v osobnost pouze v prostředí kultury,
jejíž hodnoty přijímá, obohacuje a předává dál. Kultura je zárukou společenské soudržnosti. Kultura evropská vždy
kladla důraz na zvýšenou ochranu žen a rytířské chování mužů vůči ženám. Evropská tradice považuje ženu za
společensky výše postavenou bytost a tato úcta vychází z nezastupitelného biologického poslání ženy předávat život.
Náš odpor proti Istanbulské úmluvě je projevem loajality vůči Evropě, ve které žijeme a kterou milujeme.
BUDE NÁM CTÍ, PŘIPOJÍTE-LI SE.
Středoevropská inspirace je iniciativa občanů, kteří věří v ideál dynamické harmonie národů Evropy, iniciativa
obyvatel, kteří s EU spojují vlastní budoucnost.
Středoevropská Inspirace, z.s., Gotthardská 25 /7 Praha 6, PSČ 160 00, IČ : 06396101
Mgr. Nina Nováková, Tyršova 698/7 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
www-ceinspiration.eu, info@ceinspiration.eu, nina.novakova@ceinspiration.eu, +420 737 209 760
PETICE PROTI RATIFIKACI ÚMLUVY RADY EVROPY O PREVENCI A BOJI PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A DOMÁCÍMU NÁSILÍ (ISTANBULSKÉ ÚMLUVY)
adresovaná Parlamentu České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana, Petiční výbor
P O D P I S O V Ý A R C H
Náš odpor proti Istanbulské úmluvě je projevem loajality vůči Evropě, ve které žijeme a kterou milujeme. BUDE NÁM CTÍ, PŘIPOJÍTE-LI SE.
Jméno a příjmení Ulice a číslo popisné Město, obec PSČ Podpis
Středoevropská Inspirace, z. s., Gotthardská 25 /7 Praha 6, PSČ 160 00, IČ : 06396101
Mgr. Nina Nováková, Tyršova 698/7 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01www-ceinspiration.eu, info@ceinspiration.eu, nina.novakova@ceinspiration.eu, +420 737 209 760

Comments are closed.